Bůžek

klaníš-li se mu – budeš velice pokořen
viděti ho – zfalšovaná pravda