Hospoda

Hospoda, v ní býti – sejíti se s dobrým známým, najíti v noci – pokoj a spokojenost, ve společnosti v ní vesel býti – nedostatek, chudoba
Hospodářství polní – nevinná radost
Hospodskou, s ní žertovati – žehravost