Kámen

Kámen, přes něj krok udělati – strasti a trápení, viděti – vyzrazení tajných předsevzetí, kamenem házeti – mrzutosti způsobiti, kamenem uhozen býti – do nepřátelství se dostati
Kámen čtyřhranný, na něm seděti – od nějaké starosti osvobozen býti
Kameny lámati – pozemky získati, otesávati – za dobrou práci odměněn býti, ke stavbě vozit viděti – výzva k podnikání, pěkně otesané viděti – mnoho práce si dáti
Kameny čtyřhranné viděti – na těžké překážky naraziti
Kamna viděti pěkná – mírný život vésti, rozpálená viděti – marnotratný býti, na nich se spáliti – sám sobě nedůvěřovati, v nich oheň míti – bohatství
Kamna, na nich se ohřívati – příteli z nesnází pomoci, zbořit – smrt